HỌC OFFLINE TẠI HCM

TƯ DUY CỐT LÕI LẬP TRÌNH, THUẬT TOÁN NỀN TẢNG

Đào tạo & cấp chứng nhận Nền tảng tư duy lập trình, phân tích bài toán thực tế theo hướng đối tượng, thuật toán xử lý.

------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 2 + 7 (18H30 -> 21h)
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 24 BUỔI / 12 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 4TR4 - 7TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 4TR --> GIẢM 400K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH FRONT END

Đào tạo & cấp chứng nhận VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Chuyên Gia Front End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm.
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC LỚP 01 : CHIỀU 7 (2H->5H) + SÁNG CN (8H -> 11H) * LỊCH HỌC LỚP 02 : TỐI THỨ 3 + 5 (18H30 -> 21h30)
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 40 BUỔI / 20 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 9TR4 - 12TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 9TR --> GIẢM 400K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

KHỞI ĐẦU BACK-END: NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU & XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB FULL CHỨC NĂNG

Đào tạo & cấp chứng nhận cho các bạn mong muốn chuyển từ FrontEnd lên Backend để theo FullStack hoặc những bạn đã có nền tảng tư duy lập trình tiếp tục học lên BackEnd.
------------------------- LỚP SÁNG -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC LỚP 1: SÁNG 7 + CN (8H -> 11H)
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC LỚP 2: TỐI THỨ 3 + 5 (18H30 -> 21h30)
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 25 BUỔI
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 5TR8 - 8TR8
** ĐÓNG 1 LẦN: 5TR4 --> GIẢM 400K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 400K

JAVASCRIPT TOÀN TẬP & REACT JS QUA DỰ ÁN THỰC TẾ

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Javascript toàn tập & REACT JS làm việc toàn cầu theo mô hình dự án thực tế
------------------------- LỚP SÁNG -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: SÁNG 4 + 6 HOẶC SÁNG 3 + 5 HOẶC 7 + CN (8H -> 10h30)
-------------------------LỚP CHIỀU -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: CHIỀU THỨ 4 + 6 HOẶC CHIỀU 3 + 5 (14H -> 16h30)
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: Chiều 7 + Sáng CN hoặc Tối 7 + Sáng CN
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 28 BUỔI / 14 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 6TR5 - 8TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 6TR --> GIẢM 500K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VỚI REACT NATIVE

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Mobile trên nền tảng React Native thông qua các dự án công ty. Chuyên sâu về React Native và ứng dụng thực tiễn
------------------------- LỚP SÁNG -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: SÁNG 4 + 6 HOẶC SÁNG 3 + 5 HOẶC 7 + CN (8H -> 10h30)
-------------------------LỚP CHIỀU -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: CHIỀU THỨ 4 + 6 HOẶC CHIỀU 3 + 5 (14H -> 16h30)
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: Chiều 7 + Sáng CN hoặc Tối 7 + Sáng CN
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 24 BUỔI / 12 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 6TR2 - 7TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 5TR8 --> GIẢM 400K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

JAVASCRIPT TOÀN TẬP & REACT JS QUA DỰ ÁN THỰC TẾ

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Javascript toàn tập & REACT JS làm việc toàn cầu theo mô hình dự án thực tế
------------------------- LỚP SÁNG -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: SÁNG 4 + 6 HOẶC SÁNG 3 + 5 HOẶC 7 + CN (8H -> 10h30)
-------------------------LỚP CHIỀU -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: CHIỀU THỨ 4 + 6 HOẶC CHIỀU 3 + 5 (14H -> 16h30)
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: Chiều 7 + Sáng CN hoặc Tối 7 + Sáng CN
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 28 BUỔI / 14 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 6TR5 - 8TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 6TR --> GIẢM 500K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VỚI REACT NATIVE

Đào tạo & cấp chứng nhận Chuyên Gia Mobile trên nền tảng React Native thông qua các dự án công ty. Chuyên sâu về React Native và ứng dụng thực tiễn
------------------------- LỚP SÁNG -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: SÁNG 4 + 6 HOẶC SÁNG 3 + 5 HOẶC 7 + CN (8H -> 10h30)
-------------------------LỚP CHIỀU -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: CHIỀU THỨ 4 + 6 HOẶC CHIỀU 3 + 5 (14H -> 16h30)
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 04)
* LỊCH HỌC: Chiều 7 + Sáng CN hoặc Tối 7 + Sáng CN
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 24 BUỔI / 12 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 6TR2 - 7TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 5TR8 --> GIẢM 400K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

HỌC ONLINE TỪ XA TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN

TƯ DUY CỐT LÕI LẬP TRÌNH, THUẬT TOÁN NỀN TẢNG

Đào tạo & cấp chứng nhận Nền tảng tư duy lập trình, phân tích bài toán thực tế theo hướng đối tượng, thuật toán xử lý.
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 2 + 4 (18H30 -> 21h) hoặc 3 + 5
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 24 BUỔI / 12 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 4TR - 7TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 3TR7 --> GIẢM 300K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH FRONT END

Đào tạo & cấp chứng nhận VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Chuyên Gia Front End làm việc toàn cầu theo mô hình dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm.


------------------------- LỚP SÁNG -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: SÁNG 4 + 6 HOẶC SÁNG 3 + 5 HOẶC 7 + CN (8H -> 11H)
-------------------------LỚP CHIỀU -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: CHIỀU THỨ 4 + 6 HOẶC CHIỀU 3 + 5 (14H -> 17H)
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 3 + 5 (18H30 -> 21h30)
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 40 BUỔI / 20 TUẦN
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 8TR5 - 12TR5
** ĐÓNG 1 LẦN: 8TR2 --> GIẢM 300K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

KHỞI ĐẦU BACK-END: NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU & XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB FULL CHỨC NĂNG

Đào tạo & cấp chứng nhận cho các bạn mong muốn chuyển từ FrontEnd lên Backend để theo FullStack hoặc những bạn đã có nền tảng tư duy lập trình tiếp tục học lên BackEnd.
------------------------- LỚP SÁNG -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: SÁNG 4 + 6 HOẶC SÁNG 3 + 5 HOẶC 7 + CN (8H -> 11H)
-------------------------LỚP CHIỀU -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=10 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: CHIỀU THỨ 4 + 6 HOẶC CHIỀU 3 + 5 (14H -> 17H)
------------------------- LỚP TỐI -------------------------
* KHAI TRƯƠNG: >=14 HỌC VIÊN (tháng 03)
* LỊCH HỌC: TỐI THỨ 3 + 5 (18H30 -> 21h30)
========================================== * THỜI GIAN HỌC: 25 BUỔI
* HỌC PHÍ: ƯU ĐÃI 5 SUẤT ĐẦU TIÊN 5TR2 - 8TR8
** ĐÓNG 1 LẦN: 4TR9 --> GIẢM 300K
** NHÓM 2 BẠN TRỞ LÊN: GIẢM THÊM 300K

LIÊN HỆ TƯ VẤN

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC FRONT-END 03 - 09/09/2017

  • - ĐAM MÊ, NĂNG SUẤT
  • - TẬP TRUNG, NHIỆT HUYẾT
  • - NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO
TOP