Hiệu ứng Carousel 3D sử dụng HTML, CSS, JS và thư viện TweenMax.js

2.973 Lượt xem

Hiệu ứng Carousel 3D sử dụng HTML, CSS, JS, TweenMax.js

Chương trình này được sử dụng cho các slideshow hoặc các portfolio rất cool cho các dự án.

Xem video

Các bạn tải sourcecode tại đây nhé.