1. Blog/
  2. Các hoạt động của Cybersoft

Pass Ngay Phỏng Vấn Với Top Câu Hỏi Phỏng Vấn Front-End hay gặp nhất hiện nay

597 Lượt xem

Front-End Developer là một trong những vị trí quan trọng nhất tại các công ty công nghệ, các nhóm dự án phát triển phần mềm. Tuy nhiên, làm cách nào để vượt qua vòng phỏng vấn ‘trót lọt’ và deal được mức lương mong muốn với nhà tuyển dụng. Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi chuyên môn được hỏi nhiều nhất bởi các nhà tuyển dụng hiện nay

Pass Ngay Phỏng Vấn Với Top Câu Hỏi Phỏng Vấn Front-End hay gặp nhất hiện nay

Front-End Developer là một trong những vị trí quan trọng nhất tại các công ty công nghệ, các nhóm dự án phát triển phần mềm. Tuy nhiên, làm cách nào để vượt qua vòng phỏng vấn ‘trót lọt’ và deal được mức lương mong muốn với nhà tuyển dụng. Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi chuyên môn được hỏi nhiều nhất bởi các nhà tuyển dụng hiện nay

Giải thích sự khác biệt giữa Class selector và ID Selector trong CSS

Class selector bắt đầu bằng dấu chấm (.) và có thể áp dụng cho nhiều phần tử. ID selector bắt đầu bằng dấu thăng (#) và chỉ nên áp dụng cho một phần tử duy nhất trên trang

Làm thế nào để hiểu về DOM trong HTML? Liệt kê một số DOM Event bạn biết

DOM (Document Object Model) là một cấu trúc cây biểu diễn tài liệu HTML hoặc XML. Ví dụ về DOM Event: click, mouseover, keyup…

Cách khai báo nào có trong CSS? Độ ưu tiên trong CSS được xác định như thế nào?

Inline (trực tiếp trong thẻ HTML), Internal (trong thẻ <style> của tài liệu HTML), External (trong tệp .css riêng biệt). Độ ưu tiên: Inline > Internal > External.

So sánh Long-polling, Websockets và Server-sent Events.

Long-polling là kỹ thuật mà client gửi yêu cầu đến server và chờ đợi phản hồi. Websockets cho phép giao tiếp hai chiều giữa client và server. Server-sent Events cho phép server gửi dữ liệu đến client mà không cần client yêu cầu.

Định nghĩa về Responsive và lý do Facebook không áp dụng phương pháp này

Là kỹ thuật thiết kế web sao cho nó phản hồi tốt trên mọi kích thước màn hình. Facebook không sử dụng hoàn toàn responsive vì họ có ứng dụng di động riêng. 

Sự khác biệt giữa tag <span> và <div>?

là inline element, không làm thay đổi dòng; <div> là block-level element, tạo một dòng mới.

Bạn hiểu gì về BEM? Liệu có nên áp dụng BEM trong dự án?

BEM (Block, Element, Modifier) là một phương pháp đặt tên cho class trong CSS để giữ cho mã nguồn dễ đọc và hiểu. Việc sử dụng nó phụ thuộc vào dự án và sở thích cá nhân.

Giải thích về các phần tử relative, fixed, absolute và statically positioned trong CSS.

static là mặc định; relative di chuyển từ vị trí ban đầu; fixed đặt liên quan đến cửa sổ trình duyệt; absolute đặt liên quan đến phần tử cha gần nhất không phải là static.

Điểm giống và khác nhau giữa SASS và LESS

Cả hai đều là ngôn ngữ tiền xử lý CSS. SASS sử dụng cú pháp Ruby, trong khi LESS sử dụng JavaScript.

Lựa chọn giữa ReactJS và Angular dựa trên tình huống nào?

ReactJS là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng, trong khi Angular là một framework front-end toàn diện. Lựa chọn phụ thuộc vào yêu cầu và sở thích cá nhân của dự án.

Namespace và Cloresure trong JavaScript đề cập đến gì?

Namespace giúp giảm thiểu khả năng xung đột tên biến trong JavaScript. Closure là một hàm có quyền truy cập vào biến ngoài phạm vi của nó, biến cục bộ của hàm bên ngoài và biến toàn cục.

So sánh Display và Visibility.

none làm cho phần tử biến mất và không chiếm không gian. visibility: hidden làm cho phần tử biến mất nhưng vẫn chiếm không gian.

Giới thiệu về CORS

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) là một cơ chế cho phép nhiều tài nguyên trên một trang web được yêu cầu từ một tên miền khác.

Tác dụng của các tag Meta và những tags nào ảnh hưởng đến SEO?

Các thẻ meta cung cấp thông tin về tài liệu HTML. Một số thẻ meta, như thẻ mô tả và từ khóa, có thể ảnh hưởng đến SEO.

Điểm đặc biệt giữa Cookies, Session Storage và Local Storage.

Cookies lưu trữ dữ liệu trên máy client và gửi lại cho mỗi yêu cầu HTTP. Session Storage lưu trữ dữ liệu chỉ cho một phiên làm việc. Local Storage lưu trữ dữ liệu không có thời hạn.

Prototype trong JavaScript dùng trong trường hợp nào?

Prototype là một cơ chế mà các đối tượng trong JavaScript kế thừa tính năng từ một đối tượng khác.

Một số giải pháp tối ưu khi sử dụng ReactJS

Sử dụng PureComponent, memoization, và React.memo; tránh việc sử dụng hàm hoặc đối tượng trong render; và sử dụng React DevTools để phát hiện hiệu suất.

Làm thế nào để áp dụng CSS cho một media cụ thể?

Sử dụng truy vấn media, ví dụ: @media (max-width: 600px) {…}.

Giải thích về Call stack, Event queue và Event loop trong JavaScript.

Call stack theo dõi các hàm đang được thực thi. Event queue lưu trữ các sự kiện đang chờ để được xử lý. Event loop kiểm tra xem call stack có trống không và đưa sự kiện từ event queue vào call stack để thực thi.

Sự khác biệt giữa Put và Post

PUT là phương thức để cập nhật tài nguyên hiện có hoặc tạo mới nếu nó không tồn tại. POST là phương thức để tạo một tài nguyên mới.

>>> Tham khảo Lộ trình Front-End từ zero đến đi làm thành thạo được các nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất hiện nay: https://cybersoft.edu.vn/bootcamp-lap-trinh-front-end-tu-zero-co-viec-lam/

200+

Đối tác

8500+

Học viên

92%

Có việc làm
sau khoá học

6

Chi nhánh

TOP
Messenger Icon